Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.haptotherapietilburg.nl (hierna: de “website”) die wordt beheerd door Haptotherapie Panta Rhei op naam van Sandra Curfs-Wassenaar gevestigd aan de Gennepstraat 7, 5043 LE te Tilburg.
Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze disclaimer.
Informatie op de website.
Haptotherapie Panta Rhei besteedt grote aandacht en zorg aan de informatie die is geplaatst op de website, maar kan niet garanderen dat de website te allen tijde beschikbaar is of dat de aangeboden informatie te allen tijde juist, volledig en/of actueel is. Het gebruik van de website en de daarop aangeboden informatie geschiedt geheel voor eigen risico. De op de website aangeboden informatie dient niet te worden gebruikt in plaats van het persoonlijke advies van Haptotherapie Panta Rhei. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen risico. Er kunnen geen rechten aan deze informatie ontleend worden.
Informatie van derden.
Wanneer Haptotherapie Panta Rhei hyperlinks naar websites van derden beschikbaar stelt, betekent dit niet dat Haptotherapie Panta Rhei de op of via deze website aangeboden informatie, producten of diensten aanbeveelt of onderschrijft.
Haptotherapie Panta Rhei heeft op geen enkele wijze deze informatie, producten of diensten op dergelijke websites geverifieerd. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is derhalve volledig voor eigen risico.
Uitsluiting aansprakelijkheid.
Haptotherapie Panta Rhei aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebruik van de website en/of de daarop aangeboden informatie, noch met betrekking tot het gebruik van websites van derden en de daarop aangeboden informatie.
Gebruik van de website.
Gebruik van de website dat het gebruik van andere internetgebruikers kan hinderen, dat het functioneren van de website in gevaar kan brengen en/of dat de op de website aangeboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.
Intellectuele eigendomsrechten.
De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de merknaam “Haptotherapie Panta Rhei”, alle verschijningsvormen van Haptotherapie Panta Rhei, de website en de op de website aangeboden informatie berusten bij Haptotherapie Panta Rhei dan wel haar licentiegevers. Het is niet toegestaan om deze informatie te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren, behalve voor zover dit krachtens de wet is toegestaan of na toestemming van de eigenaar van het materiaal.
Beperking tot Nederland.
Haptotherapie Panta Rhei beheert de website vanuit Nederland en staat daarom niet in voor de bruikbaarheid van op de website aangeboden informatie in andere landen. Als u deze website vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, bent u verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.
Wijzigingen.
Haptotherapie Panta Rhei behoudt zich het recht voor de op de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Toepasselijk recht.
Op de website en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met de Website of deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.