Algemene voorwaarden Haptotherapie Panta Rhei

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden Haptotherapie Panta Rhei

Artikel 1. Definities
In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

GZ-Haptotherapeut: Sandra Curfs-Wassenaar, eigenaar van Haptotherapie Panta Rhei.
Cliënt: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde diensten.

 

Artikel 2. Afspraken maken, verzetten, afzeggen

1. De duur en kosten van een sessie of pakket staat vermeld op de tarievenpagina, zie Tarieven en vergoedingen

2. Als cliënt verhinderd is, laat deze dit zo snel mogelijk per SMS, whatsapp of telefonisch weten. Als op een van deze wijzen langer dan 2 werkdagen tevoren is afgemeld, worden er geen kosten in rekening gebracht. Binnen 2 werkdagen voor de afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht, ongeacht de reden. De afspraaktijd is immers gereserveerd en op zo korte termijn niet meer in te vullen. LET OP: Het gebruik van email voor het afzeggen van afspraken wordt als niet verzonden beschouwd.

 

Artikel 3. Betaling
1. De intake geldt als eerste behandeling en hiervoor geldt dan ook het gangbare tarief.  Zonder gemeld bezwaar wordt de factuur per email nagestuurd en dient binnen 14 dagen per bank/giro te zijn voldaan op de bankrekening van Haptotherapie Panta Rhei met IBAN: NL71 KNAB 0255.406.223.

2. Indien betaling binnen de gestelde termijn uitblijft, zal men een 1e en een 2e (laatste) herinnering ontvangen. Als de herinnering verstuurd is, zijn de administratieve kosten van € 7,50 per herinnering definitief verschuldigd en komen volledig voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger. Indien de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger na de 2e herinnering wederom in gebreke blijft, worden incassomaatregelen getroffen om het verschuldigde bedrag te innen. Alle bijkomende kosten van de incassoregeling komen ook voor rekening van de cliënt of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

3. Binnen een termijn van 7 dagen na het tekenen van een contract kan men de overeenkomst kosteloos ongedaan maken. Na deze termijn is men het volledige gecontracteerde bedrag verschuldigd. Het annuleren van het contract is geldig indien dit schriftelijk per email, SMS of Whatsapp is gedaan.

4. Bij afname van een pakket is na verlopen van de annuleringstermijn van 7 dagen geen restitutie van openstaande sessies mogelijk. 

 

Artikel 4. Dossiervoering

1. Dossiervoering is wettelijk verplicht en nodig om de voortgang van het proces te kunnen bewaken. De GZ-Haptotherapeut legt alle sessies vast in een dossier.

2. Het dossier is en blijft eigendom van de GZ-Haptotherapeut, die het bewaart in een afgesloten dossierkast. 7 jaar na afronding van de begeleiding wordt het dossier vernietigd.

3. In het dossier worden de volgende zaken opgenomen: basisgegevens (naam, adres, telefoon, email), verslag van de intake, verleende toestemming voor overleg met derden, achtergrondinformatie, de sessieverslagen en de afsluiting. Derden mogen cliëntdossiers niet inzien, tenzij de cliënt hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

4. De cliënt kan zijn dossier inzien, maar niet meenemen. Cliënt doet een schriftelijke aanvraag voor inzage bij de begeleider, die de inzage op korte termijn mogelijk maakt.*

 

Artikel 5. Geheimhouding
De GZ-Haptotherapeut is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de begeleiding van de cliënt of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 6. Overleg met derden
1. Voor de GZ-Haptotherapeut en als achterban voor haar handelen is het noodzakelijk dat de huisarts op de hoogte is van de behandeling. Daarom geeft de cliënt schriftelijke toestemming door middel van ondertekening van de praktijkovereenkomst voor het overleggen met huisarts of verwijzer. Dit gebeurt echter alleen met medeweten van de cliënt.

2. In voorkomende gevallen kan de GZ-Haptotherapeut het nodig achten derden (huisarts, medebehandelaars of super-/intervisoren) te raadplegen over een specifiek cliënt-therapeut-proces. Dit gebeurt met uiterste zorgvuldigheid en zo mogelijk anoniem (zonder bekendmaking van personalia). Binnen de setting van de super-/intervisie worden de uitgewisselde gegevens over die cliënt-begeleidingssituaties vertrouwelijk behandeld. Op deze wijze wordt ook voldaan aan de in artikel 5 genoemde geheimhouding.

 

Artikel 7. Geschillen

Hopelijk kan een geschil, klacht of ontevredenheid worden opgelost door een gesprek tussen u als cliënt of wettelijk vertegenwoordiger en wij als uw GZ-Haptotherapeut. De Vereniging Van Haptotherapeuten kent een klachtenprocedure. Kijk hiervoor op http://www.haptotherapeuten-vvh.nl/vvhpubliek/index.php/registerlijst/klachtenprocedure.html.

 

Artikel 8. Schade

De begeleider is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade die de cliënt geleden heeft door het bezoeken van de praktijk of een behandeling. Dit behelst ook zoek geraakte spullen of materialen van de cliënt voor, tijdens of na een bezoek aan de praktijk.

Indien partijen het niet eens kunnen worden op grond van onderling overleg, deze algemene voorwaarden of algemene gangbaarheid, is uiteindelijk de Nederlandse Wet maatgevend.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid
Indien de GZ-Haptotherapeut aansprakelijk is bevonden voor geleden schade naar aanleiding van de begeleiding, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. De aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van een sessie van de bedoelde cliënt.
 3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een begeleidingsduur met een looptijd langer dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste drie maanden verschuldigde honorariumgedeelte van die cliënt.
4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de GZ-Haptotherapeut.